ปัญหาเรื่องเสียงและแนวทางแก้ไข

ปัญหาเรื่องเสียงและแนวทางการแก้ไข

เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุ เมื่อวัตถุสั่นสะเทือนจะทำให้เกิดการอัดตัวและขยายตัวของคลื่นเสียงและส่งผ่านตัวกลาง เช่น อากาศไปยังหู เสียงแต่ละเสียงนั้นมีความแตกต่างกัน โดยปัจจัยหลักที่จะทำให้คุณภาพของเสียงที่ได้รับไม่สมบูรณ์ ขาดคุณภาพ การรับฟังไม่ชัดเจน ได้แก่

ปัญหาเสียงก้องสะท้อน

เกิดเมื่อเสียงเคลื่อนที่ไปจนถึงสุดปลายของตัวกลางและพบตัวกลางที่มีความหนาแน่นมากกว่าคลื่นเสียง เช่น ผนัง ฝ้าเพดาน ฯลฯ จะเกิดการสะท้อนกลับมายังแหล่งกำเนิดเสียง ทำให้ได้ยินเสียงในระยะเวลาที่แตกต่างกัน มนุษย์จึงสามารถจับความแตกต่างของเสียงทั้งสองได้ การแก้ไขปัญหาดังกล่าวต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติในการดูดซับเสียง NRC (Noise Reduction Coeffcient) ที่เหมาะสมกับทุกย่านความถี่เสียง เพื่อให้เสียงคงความถูกต้องตามแหล่งกำเนิดเสียง

ปัญหาเสียงรบกวนจากภายนอก

เกิดจากเสียงที่มีความเข้มสูงจากภายนอกส่งผ่านเข้ามายังภายในอาคารทาง ผนัง ฝ้าเพดาน หรือพื้นห้อง เป็นต้น ซึ่งอาจเกิดจากตำแหน่งที่ตั้ง การออกแบบตัวอาคารหรือห้อง จึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ การแก้ไขมลภาวะทางเสียงดังกล่าวต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติในการป้องกันเสียงจากด้านหนึ่งเข้ามาสู่อีกด้านหนึ่ง Sound Transmission Class (STC) 

มลภาวะทางเสียง

เมื่อเกิดมลภาวะทางเสียงจากสภาพวะแวดล้อมทำให้คุณภาพในการได้ยินเสียงสมดุล การปรับปรุงความสมบูรณ์ของเสียงเพียงแค่ในส่วนของการพัฒนาต้นกำเนิดของเสียงไม่สามารถแก้ปัญหาด้านคุณภาพดังกล่าวได้ทั้งหมด Artkusteg จึงได้ทำการคิดค้นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองและแก้ไขปัญหาด้วยหลักการ การดูดซับและป้องกันเสียงที่ไม่พึงประสงค์โดยไม่ทำให้สมดุลของเสียงเสียไป

สภาวะความดังของเสียง

เราสามารถวัดระดับความดังของเสียงได้เป็น เดซิเบล (dB) ซึ่งมนุษย์มีความสามารถในการรับรู้ระดับความดังของเสียงได้ตั้งแต่ 0 dB จนถึง 120 dB

Artkusteg ที่สุดของผลิตภัณฑ์ ดูดซับและป้องกันเสียง

นวัตกรรมล่าสุดจาก KOOLTEG ซึ่งถูกพัฒนารูปแบบขึ้นเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาเรื่องเสียงในทุกลักษณะการใช้งาน (Total Accoustic Sound Solutions) มีวัสดุปิดผิวให้เลือกหลากหลาย จึงช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับงานตกแต่งภายใน

Artkusteg ผลิตจากเส้นใย Recycle Polyester Polyethylene Terephthalate (PET) 85% เป็นเส้นใยชนิดเดียวกับที่ใช้ผลิตวัสดุทางการแพทย์ จึงปลอดภัยต่อสุขภาพ ไม่ระคายเคืองต่อการสัมผัส เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ นวัตกรรมของ Artkusteg ยังคงตั้งอยู่บนพื้นฐานของการคำนึงถึง ความปลอดภัยของชุมชน โดยการนำวัสดุรีไซเคิลมาใช้ในการะบวนการผลิต ช่วยลดการฝังกลบ (Land Fill) ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งตลอดกระบวนการผลิตนั้นยังปลอดจากสารอันตราย Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS) ด้วยการขึ้นรูปด้วย Thermal Bonding Process เพื่อให้เส้นใยยึดติดกันโดยไม่ใช้กาว (Binder) เป็นตัวประสาน ทำให้มีค่าการระเหยของสารอินทรีย์ต่ำ(Low VOCs) 

Artkusteg ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนช่วยให้อาคารได้รับการรับรองความเป็นอาคารเขียว (LEED) อีกด้วย