การติดตั้งฉนวน KOOLTEG Polyester กับงานฝ้าเพดาน

กำหนดให้วาง KOOLTEG รุ่น KTEG C12  บนฝ้าเพดาน T-Bar หรือ แบบฝ้าฉาบเรียบโดยให้กลิ้งม้วนฉนวน KOOLTEG polyester ไปตามความยาวของฝ้าเพดานจนเต็มพื้นที่ของพื้นที่ที่ต้องการใช้งาน

 

ฉนวน KOOLTEG รุ่น KTEG DL12 สำหรับติดตั้งบริเวณโคมไฟ Downlight ให้ใช้ฉนวนฯ รุ่น Downlight ครอบโคมดวงไฟ Downlight เพื่อเป็นการระบายความร้อนไม่ให้หลอดไฟขาด