ยินดีต้อนรับท่านสู่ koolteg Store ทางบริษัท ยูนิโปร คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัดได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการสั่งซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ของท่านผู้มีอุปการะคุณ/ผู้ใช้บริการ ฉะนั้น ขอความกรุณาท่านโปรดอ่านและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานในเว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง การดำเนินการใดๆ ในเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันทางกฏหมายที่ระบุทุกประการ ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

1. ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย และข้อจำกัดในการใช้เว็บไซต์นี้

          Koolteg Store ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า วิธีการนำเสนอ ข้อมูล ข่าวสาร และส่วนประกอบใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ทั้งหมดเป็นสิทธิของ koolteg Store โดยชอบด้วยกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย หากบุคคลใดลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์อันมิชอบจากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก koolteg Store หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ว่ากรณีใด ๆ ในนามบริษัท ยูนิโปร คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวจนถึงที่สุด และสิทธิในการใช้งานเว็บไซต์นี้จะสิ้นสุดลงโดยทันที หากท่านละเมิดเงื่อนไขข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นี้

 

2. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น

          การเชื่อมต่อเว็บไซต์ของท่านมายัง Koolteg Store โดยขอความยินยอมจากบริษัท ยูนิโปร คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด ไม่อนุญาตให้ทำการเชื่อมต่อที่มีลักษณะ การเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดีงาม กฎหมาย หรือเนื้อหาที่บิดเบือน Koolteg store Online มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความสะดวกด้านข้อมูลแก่ท่าน koolteg Store มิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องในเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว และท่านผู้ใช้บริการยอมรับว่า koolteg Store ไม่ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหา โฆษณา สินค้าและบริการบนเว็บไซต์เหล่านั้น ซึ่งอาจเกิดความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการจากเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงอื่น ๆ ดังกล่าว

 

3. คำบรรยายผลิตภัณฑ์และสีของรูปภาพ

          Koolteg Store ได้แสดงคำอธิบายผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งประกอบในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะปราศจากข้อผิดพลาดทั้งมวล ดังนั้น หากท่านไม่แน่ใจ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ขอให้สอบถามข้อมูลที่ Koolteg Call Center โทร 062 359 6949 หรือ โทร 02 733 4285-87 วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 08.30 -17.30น. ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าและบริการใด ๆ เช่นเดียวกันนี้ ทาง koolteg Store มีความตั้งใจที่จะแสดงรูปภาพสินค้าที่มีสีที่ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง แต่สีที่แสดงบนหน้าจอของท่านอาจผิดเพี้ยนได้ตามการตั้งค่าของหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันไป

 

4. การสมัครสมาชิกและการเป็นสมาชิกภาพ

          4.1 การลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกกับเว็บไซต์ koolteg store ผู้ลงทะเบียนต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัยที่สุด กรณีมีการเปลี่ยนแปลงต้อง ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

          4.2 การสมัครสมาชิกและสั่งซื้อสินค้ากับทาง koolteg store ท่านต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

          4.3  koolteg store ผู้ใช้งานแต่ละท่านได้รับอนุญาตให้มีบัญชีผู้ใช้งานได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น การละเมิดเงื่อนไขอาจส่งผลให้เกิดการระงับบัญชีผู้ใช้งาน สิทธิการรับโปรโมชั่น หรือผลประโยชน์อื่นใดและอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายหรือมีโทษปรับตามกฎหมายอาญา

 

5. เงื่อนไขการขายและสั่งซื้อ

          การสั่งซื้อสินค้าและบริการ จะถือว่าสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าและบริการตามที่แจ้งไว้เรียบร้อยแล้ว และรับทราบยอมรับมาตรฐานตามที่กำหนดไว้แล้ว ทั้งนี้ ในส่วนราคาและโปรโมชั่นใดๆ (รายการส่งเสริมการขาย) ที่นำเสนอขายจะใช้ได้เฉพาะการซื้อสินค้าผ่าน Koolteg Store  นี้เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้กับการซื้อสินค้าที่สาขาของบริษัทฯ ได้

          5.1  การขายและสั่งซื้อสินค้า จะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน (*ตามเงื่อนไขการจัดส่ง)

                 - เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้ว กรุณาตรวจสอบสินค้าให้เรียบร้อยก่อนลงนามรับสินค้าในใบส่งสินค้า กรณีพบปัญหาโปรดแจ้งผ่าน Call Center ทันทีก่อนรับสินค้า

                 - ราคาที่ระบุใน Koolteg Store เป็นราคาสินค้าที่ไม่ได้รวมค่าบริการติดตั้งและค่าบริการจัดส่งสินค้า กรณีที่ท่าน ประสงค์จะใช้บริการติดตั้งสินค้า สามารถสอบถามผ่าน koolteg Call Center 

 

6. เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

          6.1  บริการจัดส่งสินค้า

                 - บริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าเมื่อได้รับหลักฐานการยืนยันการชำระเงินจากลูกค้า 

                 - สินค้าจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในส่วนของที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้อีกเมื่อได้ยืนยันการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว

                 - ขอสงวนสิทธิ์ ไม่จัดส่งสินค้าไปยังตู้ ปณ. แต่จะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ระบุอย่างชัดเจนเท่านั้น

                 - ขอสงวนสิทธิ์ ไม่จัดส่งสินค้าไปยังพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และพื้นที่หมู่เกาะของประเทศไทย โดยในส่วนพื้นที่หมู่เกาะ บริษัทจะจัดส่งไปยังท่าเรือ(ฝั่งติดแผ่นดินใหญ่)ที่ใกล้ที่สุดของหมู่เกาะนั้น ๆ

                 - ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีที่สินค้าบางชนิดอาจจะต้องเป็น By-Order หรือไม่มีในคลังสินค้า

                 - ในกรณีที่ยังไม่ได้รับสินค้า ภายใน 7 วันหลังจากทางบริษัทฯ ยืนยันการขนส่งสินค้าแล้ว กรุณาโทรแจ้งทาง Koolteg Call Center 

                 - การตรวจรับสินค้า กรุณาตรวจเช็คสินค้าทันทีเมื่อคุณได้รับสินค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเอง หากเกิดข้อผิดพลาดโปรดแจ้งกลับที่ koolteg Call Center   

                - บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ลูกค้าได้ลงชื่อตรวจรับสินค้าแล้ว (ก่อนลงชื่อรับสินค้าควรตรวจสอบสภาพและจำนวนสินค้า)

                 - วิธีการขนถ่าย-ส่งมอบสินค้าเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

          6.2  ค่าบริการจัดส่งสินค้า   คิดค่าบริการจัดส่งสินค้าตามนโยบายการคิดค่าบริการจัดส่งสินค้า (ไม่รวมกรณีการออกโปรโมชั่นต่าง ๆ )

                    กรุงเทพปริมณฑล

                      ยอดซื้อสินค้า 5,000 บาท ขึ้นไป จัดส่งฟรี

                      ยอดซื้อสินค้าตั้งแต่ 1 - 4,999 บาท คิดค่าขนส่ง 1,300 บาทเป็นราคาเหมา

                    ปริมณฑล

                     ยอดซื้อสินค้า 20,000 บาท ขึ้นไป จัดส่งฟรี

                     ยอดซื้อสินค้าตั้งแต่ 1 - 19,999 บาท คิดค่าขนส่ง 1,300 บาทเป็นราคาเหมา

                   ต่างจังหวัด

                       ต้องคำนวนค่าขนส่งทุกครั้ง 

 

7. การยกเลิกอันเกิดจากความผิดพลาด

          7.1 กรณีเกิดความผิดพลาดใด ๆ อันเป็นผลให้การสั่งซื้อสินค้าและบริการมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงไปจากครั้งแรก เช่น รายละเอียดสินค้าไม่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นต้น  Koolteg Store มีสิทธิอย่างเต็มที่ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกเวลา และหาก Koolteg Store ได้รับการชำระเงินค่าสินค้าแล้ว Koolteg Store จะไม่ทำการคืนเงินทุก ๆ กรณี แต่จะเป็นการส่งสินค้าประเภทเดียวกันตามจำนวนเงินที่ชำระมา

          7.2 กรณีที่มีเนื้อหาหรือข้อมูลในรายส่งเสริมการขายที่ใช้เฉพาะช่วงเวลาที่กำหนด ขัดแย้งกันกับข้อตกลงและเงื่อนไข นโยบาย การใช้บริการใด ๆ ก็ตามที่ระบุใน Koolteg Store ให้ยึดถือตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการที่ปรากฏในกรณีพิเศษในการบังคับใช้ก่อน และข้อกำหนดกรณีพิเศษจะถือว่าแยกออกจากข้อกำหนดนโยบายหลักของ Koolteg Store

 

8. การสิ้นสุด/เพิกถอนสมาชิกภาพ

          8.1  กรณีเกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่น Koolteg Store หรือบริษัทฯ ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงทุกประการ

          8.2  กรณีที่สมาชิก/ผู้ใช้บริการ กระทำหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่เหมาะสมขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเพิกถอนสมาชิกภาพได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและหากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นสมาชิก/ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายทั้งสิ้น

          8.3  Koolteg Store ทำการเพิกถอน จำกัด เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด จำนวนเครดิตได้ตามความเหมาะสม โดยการสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ koolteg store ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงแล้ว